ក្រុមហ៊ុន Shenzhen Rabbit Technology Co. , Ltd.

phone

ទូរស័ព្ទ

+៨៦-១៣៥៣៤២៥០៧៤២

E-mail

អ៊ីមែល

owen@insulated-bag.com

address

អគារវិនិយោគហេហ្វា ១៣០២ ផ្លូវហ៊ូយុន ៣៦

ស្រុកឡុងហួទីក្រុងសិនជិន

ក្រុមហ៊ុន Shenzhen Rabbit Technology Co. , Ltd.

phone

ទូរស័ព្ទ

+៨៦-១៣៥៣៤២៥០៧៤២

E-mail

អ៊ីមែល

owen@insulated-bag.com

address

អគារវិនិយោគហេហ្វា ១៣០២ ផ្លូវហ៊ូយុន ៣៦

ស្រុកឡុងហួទីក្រុងសិនជិន

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផលឬតម្លៃរបស់យើងសូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើងហើយយើងនឹងទាក់ទងក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។ ការសាកសួរ